For the purpose of Dutch ANBI regulation, the following provides a policy plan in Dutch for BWILC.


Naam: Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection
Rechtspersoon: Stichting
Contactgegevens en vestigingsplaats: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
KvK-nummer: 66665493
RSIN (fiscaal nr. ten behoeve van ANBI status): 8566.52.222

Statutair doel

 • Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het rechtsvergelijkende en internationale insolventierecht;
 • Het instandhouden en beheren van de library en de wereldwijde toegang ertoe te bevorderen,
 • Alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur: zie hier het actuele overzicht van het bestuur.
Beloningsbeleid: alle bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

Beleidsplan

Doelstelling Stichting

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het rechtsvergelijkende en internationale insolventierecht en het in stand houden en beheren van de omvangrijke unieke en bijzondere bibliotheek van Bob Wessels op het terrein van het (rechtsvergelijkende en internationale) insolventierecht, alsmede het toegankelijk maken, bijhouden en houden van deze collectie in bewaring bij een universiteitsbibliotheek voor gebruikmaking door het (wetenschappelijk) publiek.

Voorts richt de Stichting zich op het organiseren van openbare vergaderingen, lezingen en cursussen, het initiëren van andere activiteiten binnen de doelstelling, alsmede het uitgeven en verspreiden van publicaties op insolventierechtelijk gebied, een en ander met alle wettige middelen die tot het doel van de stichting kunnen bijdragen.

Achtergrond

De Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection is in 2016 op initiatief van prof. mr. Bob Wessels opgericht door vijf hoogleraren, prof. mr. drs. Matthias Haentjens, prof. mr. Reinout Vriesendorp, prof. Eric Dirix (België), prof. Ian F. Fletcher (Engeland) en prof. Stephan Madaus (Duitsland).

De Stichting wil een internationale collectie aan (particuliere verzamelingen van) boeken en andere informatiedragers op het terrein van nationaal en internationaal insolventierecht bijeen brengen en onderhouden. De Stichting heeft bij haar oprichting de particulier collectie van Bob Wessels verkregen, nadien is zijn ook de collecties van Prof. Ian Fletcher en Mr Gabriel Moss aan de Stichting geschonken.

De Stichting heeft besloten om het beheer van haar collectie onder te brengen bij de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL, Bibliotheek Rechten, Kamerlingh Onnes Gebouw), teneinde deze collectie adequaat en professioneel te laten beheren en algemeen toegankelijk te maken voor onderzoek, onderwijs en publiekspresentaties.

Activiteiten Stichting

 • Beheer bibliotheek
  Onderdelen van de collectie van de Stichting die fysiek in beheer worden overgedragen aan de UBL zullen worden behandeld zoals is overeengekomen in de Overeenkomst van beheer en bruikleen uit 2016. Dit houdt onder meer in dat UBL zal voorzien in het transporteren, conserveren, ontsluiten, beheren, presenteren en beschikbaar stellen van de boeken en andere informatiedragers.
 • Stimuleren van onderzoek bij de Universiteit Leiden
  De collectie bevat vrijwel alle belangrijke Nederlandse en internationale boeken op het terrein van het (Europese, internationale en rechtsvergelijkende) insolventierecht, waaronder proefschriften, wetten en verdragen, artikelsgewijze commentaren, handboeken, herdenkingsbundels (Festschrifte), oraties, tijdschriftseries en rapporten. De collectie biedt volop mogelijkheden voor onderzoek door internationale en nationale onderzoekers naar alle aspecten van faillissement en herstructurering en de daarbij betrokken actoren (rechters, curatoren, turnaround managers, wetgevers). De Stichting wil het onderzoek naar deze collectie bevorderen en zal onderzoekers hierbij ondersteunen met informatie en adviezen.
 • Ondersteuning van rechterlijke macht
  De Stichting beoogt door moderne (digitale) communicatiemiddelen de kennis over het Europese insolventierecht te bevorderen. Zij wil een kern-collectie samenstellen die door rechters kan worden geraadpleegd.
 • Verspreiden van kennis door onderwijs
  Daarnaast wil de Stichting een kerncollectie samenstellen die door (internationale) docenten en studenten kan worden gebruikt voor het samenstellen en bestuderen van kwalitatief goed onderwijsmateriaal. 
 • Prijzen
  De Stichting stelt periodiek een of meer nader te benoemen prijzen ter beschikking aan een onderzoeker (PhD researcher; student) die een proefschrift/scriptie/thesis schrijft over een onderwerp dat in belangrijke mate haar basis vindt in de collectie.
 • Periodieke activiteiten
  De Stichting beoogt belangstellenden bij het realiseren van de doelstellingen van de Stichting te betrekken. Er wordt regelmatig met deze belangstellenden gecommuniceerd over de activiteiten van de Stichting. Het plan bestaat om na verloop van tijd periodiek een insolventierecht-diner te organiseren, om de belangstellenden bij elkaar te brengen en hun ideeën over de activiteiten te vernemen en de zogenoemde Leiden Insolventierecht Lecture te laten uitspreken. Ook zal de Stichting een sponsor-plan ontwikkelen.
  De giften, revenuen of sponsorgelden, verworven met deze activiteiten worden volledig gebruikt wordt voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.

Jaarverslag

Een actueel verslag van de activiteiten en financiën van de Stichting is opgenomen in de jaarverslagen (annual reports). Voor sommige jaren is de balans en de staat van baten en lasten separaat te downloaden.

2023 Jaarverslag | Balans en Staat van baten en lasten

2022 Jaarverslag | Balans en Staat van baten en lasten

2021 Jaarverslag | Balans en Staat van baten en lasten

2020 Jaarverslag | Balans en Staat van baten en lasten

2019 Jaarverslag | Balans en Staat van baten en lasten

2018 Jaarverslag

2016-2017 Jaarverslag